ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
69
เดือนที่แล้ว
629
ปีนี้
1,371
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
3,185
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123


-:- กำหนดการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน 
-:- ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ ท.ปค.อ.พร้าว เปิดรับลงทะเบียน "เราชนะ" สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนทางโทรศัพท์ได้/ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
-:- ข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว ในการให้บริการ ยื่นจองคิวจดทะเบียน ยื่นจองคิวงานรังวัด ผ่านระบบออนไลน์ 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานบริการ ร่วมประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID (TSC) เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 
-:- ประชาสัมพันธ์ ไลน์ ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 สะดวก รวดเร็ว แจ้งเหตุได้ 24 ชั่วโมง 
-:- การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปี ๒๕๖๓ 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ได้ดำเนินการออกประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 เพื่อป้องกันมิให้มีการเผาในที่โล่งทุกชนิดในเขตพื้นที่ตำบลโหล่งขอด 
-:- ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 
-:-  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฟาร์มเลี้ยงไก่ นายนพดล ขุนแก้ว
การประชุมโครงการขยายผลโหล่งขอดโมเดลและเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ประชุมการจัดกำลังคนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด เพื่อจัดกำลังคนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด
การประชุม สปสช. อบต.โหล่งขอด ครั้งที่ 2/2564
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ สปสช.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายกลาง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ cc-3-401.43 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
-:- การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด 
-:- ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
-:- ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด หมายเลขทะเบียน 83-4126 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA รุ่น 7130 จำนวน 2 หลอด เพื่อใช้ในงานสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากบ้านนายประพันธ์ถึงสวนนายสุวิทย์ บ้านแม่บอน หมู่ที่ ๔ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวยตาเหิน หมู่ที่่ ๕ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Over Lay) แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าช้า บ้านนาเม็ง หมู่ที่ ๓ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER Lay) ซอยศูนย์เรียนรู้บ้านหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลโหล่งขอด 
-:- โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านฮ่างต่ำ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลโหล่งขอด 
-:- โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายน้ำล้น ห้วยแม่สาย จุดที่ 1 ท่าสวนกำปอง หมู่ที่ 7 บ้านแม่สายป่าเมี่ยง 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประยูร ตาคำ บ้านหลวง หมู่ที่ 6 บ้านหลวง 
วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล


-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร  
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปก.ชก 1 อัตรา , ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปง.ชง 1 อัตรา , ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปก.ชง 1 อัตรา 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
-:- การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยดูเเลเด็ก โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด  
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- รับสมัครทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
-:- รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ