ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




ปราบปรามทุจริต

E-Learning



ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
181
เดือนที่แล้ว
761
ปีนี้
2,998
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
4,812
ไอพี ของคุณ
3.236.214.19






-:- กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 
-:- แจ้ง ประชาสัมพันธ์ ศปก.ศบค. ได้เห็นชอบการปรับสี จ. สมุทรสาคร จาก พท. ควบคุมสูงสุด (แดงเข้ม) เป็น พท.ควบคุมสูงสุด (แดง) 
-:- กำหนดการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน 
-:- ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ ท.ปค.อ.พร้าว เปิดรับลงทะเบียน "เราชนะ" สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนทางโทรศัพท์ได้/ผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
-:- ข่าวสารของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว ในการให้บริการ ยื่นจองคิวจดทะเบียน ยื่นจองคิวงานรังวัด ผ่านระบบออนไลน์ 




การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฟาร์มเลี้ยงไก่ นายนพดล ขุนแก้ว
การประชุมโครงการขยายผลโหล่งขอดโมเดลและเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ประชุมการจัดกำลังคนเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด เพื่อจัดกำลังคนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด
การประชุม สปสช. อบต.โหล่งขอด ครั้งที่ 2/2564
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563







ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายกลาง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ cc-3-401.43 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
-:- การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด 
-:- ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
-:- ประกาศร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด หมายเลขทะเบียน 83-4126 เชียงใหม่ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA รุ่น 7130 จำนวน 2 หลอด เพื่อใช้ในงานสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางข้ามท่าต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 บ้านแม่สายป่าเมี่ยง 
-:- ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างฝายทุ่งแดง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแดง 
-:- ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 5-7(ช่วงบ้านดอย ) หมู่ที่ 5 บ้านป่าห้า 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากบ้านนายประพันธ์ถึงสวนนายสุวิทย์ บ้านแม่บอน หมู่ที่ ๔ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวยตาเหิน หมู่ที่่ ๕ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อดิน บ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 8  
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Over Lay) แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าช้า บ้านนาเม็ง หมู่ที่ ๓ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER Lay) ซอยศูนย์เรียนรู้บ้านหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลโหล่งขอด 
-:- โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 8 บ้านฮ่างต่ำ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 








วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล










-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร  
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปก.ชก 1 อัตรา , ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปง.ชง 1 อัตรา , ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปก.ชง 1 อัตรา 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
-:- การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยดูเเลเด็ก โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด  
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
-:- รับสมัครทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
-:- รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 





ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ร้องเรียนการทุจริตE-serviceแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ภาษีกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ