ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
813
เดือนที่แล้ว
2,363
ปีนี้
3,176
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
40,378
ไอพี ของคุณ
44.192.38.49

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี-25461 มี.ค. 2565
2พระราชบัญญัติสภาตำบล1 มี.ค. 2565
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-25621 มี.ค. 2565
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.25611 มี.ค. 2565
5ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25431 ก.ค. 2564
6กระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการกูเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25632 มี.ค. 2564
7สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25626 ต.ค. 2563
8พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25605 ต.ค. 2563
9พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
10พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25425 ต.ค. 2563
11พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
12พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
13พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
14พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
15พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
16พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.25525 ต.ค. 2563
17พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25595 ต.ค. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.25615 ต.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.25475 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|