ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,058
เดือนที่แล้ว
3,558
ปีนี้
27,950
ปีที่แล้ว
23,697
ทั้งหมด
65,152
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 25668 พ.ค. 2566
2พรบ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี-25461 มี.ค. 2565
3พระราชบัญญัติสภาตำบล1 มี.ค. 2565
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-25621 มี.ค. 2565
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.25611 มี.ค. 2565
6ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25431 ก.ค. 2564
7กระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการกูเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25632 มี.ค. 2564
8สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25626 ต.ค. 2563
9พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25605 ต.ค. 2563
10พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
11พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25425 ต.ค. 2563
12พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
13พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
14พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
15พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
16พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
17พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.25525 ต.ค. 2563
18พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25595 ต.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.25615 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|