ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ปราบปรามทุจริต

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
970
เดือนที่แล้ว
797
ปีนี้
6,734
ปีที่แล้ว
1,814
ทั้งหมด
8,548
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25431 ก.ค. 2564
2กระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการกูเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25632 มี.ค. 2564
3สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25626 ต.ค. 2563
4พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25605 ต.ค. 2563
5พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
6พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25425 ต.ค. 2563
7พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
8พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
9พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
10พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
11พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
12พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.25525 ต.ค. 2563
13พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25625 ต.ค. 2563
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25595 ต.ค. 2563
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.25615 ต.ค. 2563
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.25475 ต.ค. 2563
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25545 ต.ค. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25605 ต.ค. 2563
19.ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25635 ต.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมมหาดไทยว่าด้วยวิธีกรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.25585 ต.ค. 2563

12  >> >|